Sök

    En välbyggd grund

    OM FÖRETAGET

    Vi är stolta över vår historia och fulla av tillförsikt inför framtiden. Vår vision är att vara en framtidens byggentreprenör och projektutvecklare inom Stor-Stockholm. Stockholm växer och så gör vi. Vi och våra medarbetare vill känna delaktighet och ansvar i denna process. Ständig förbättring är vårt mantra. Resurshållning, sundhet och varaktighet är ledord och övergripande mål.

Vår verksamhet och affärsidé

Vi har ett brett utbud av byggtjänster. Vår affärsidé är att bygga, renovera och underhålla fastigheter åt publika företag inom Stor-Stockholm. Vi bygger också bostäder och kommersiella lokaler i egen regi för försäljning eller förvaltning.

Vi har som vision att vara en ledande byggentreprenör inom Stor-Stockholm. Vår organisation ska vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalitet och etik. Den skall kontinuerligt skapa bestående mervärden för våra kunder.

Bolagsledning

Claes Holmberg

VD

Mattias Gretzer

Affärschef ROT,
tf Affärschef Nyproduktion

Henrik Gruvholt

Affärschef Byggservice

Peter Garhamn

Ekonomichef

Johanna Jansson

KMA-Chef

Tina Leffler

HR-Chef

Arne Eriksson

Chef Teknisk Support

Martin Bergh

Bolagsjurist

Vår målsättning är, att kunna erbjuda en sund, god och stimulerande arbetsmiljö för alla våra medarbetare och omgivning. Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer reduceras och elimineras risker för ohälsa och skador.

Läs mer om vår friskvårdssatsning

Vår historia

1992
1993
1995
1997
1998
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2012
2014
2015
2017

Företaget registreras med nuvarande firma och verksamhet.

Richard Lindström och Roger Norberg väljs till ordinarie styrelseledamöter och Richard Lindström utses till verkställande direktör

Förvärv av byggbolags inkråm bestående av pågående entreprenader, personal och inventarier för expansion.

Första entreprenaduppdraget överstigande 50 mkr erhålles

Årsomsättningen når 100 mkr

 

Unikaboxen AB förvärvar samtliga aktier i BTH Bygg AB

Företaget omorganiseras i två avdelningar, Projekt och Byggservice. Projekt svarar för större byggentreprenader och Byggservice för löpande arbeten inom befintliga årsavtal

Årsomsättningen uppgår till drygt 200 mkr

Avdelningen Projektutveckling etableras. Syftet är att anskaffa fastigheter för nyproduktion av bostäder i egen regi.

Företaget certifieras enligt BF9K

Första entreprenaduppdraget överstigande 100 mkr erhålles

Antalet anställda överstiger 75 personer

Huvudkontoret flyttar till nya lokaler i Solna

Målen i Affärsutvecklingsplanen för perioden 2003-2006 uppnås. I planen har marknadsetablering och organisationsstruktur prioriterats.

Nästa Affärsutvecklingsplan gäller för tiden 2007-2010 och prioriterar fortsatt expansion och en stigande vinstutveckling.

Ny extern VD tillträdde posten under september månad.

Under 2008 fortsatte företagets organisationsutveckling. Detta innebar en ny affärsgrupp med inriktning på nyproduktion av bostäder samt en utveckling av företagets centrala funktioner.

Byggverksamheten renodlades med att avdelningen Projektutveckling bildade ett eget bolag, BTH Bostad.

Effekten av organisationsutvecklingen medförde att antalet anställda passerade 100 samt att omsättningen för året ökade till 594 Mkr. Resultatet blev det bästa i bolagets historia.

Första partneringprojektet med HSB Bostad i och med projektet Pepparkvarnen, i Hökarängen.

BTH Bygg är med i första säsongen av tv-programmet Fuskbyggarna med våra två snickare Lasse och Lunkan som hjälper till att iordningställa efter mindre lyckade ombyggnationer. Programmet har premiär i mars.

BTH Bygg medverkar även för första gången i TV-satsningen Sommar med Ernst med snickarna Pirre och Mackan.

BTH Bygg firar 20år!

BTH Bygg är med i tv-programmet Trädgårdsdrömmar. Snickare Per Starrin hjälper Linda Lindorff att förbättra utemiljöer.

Våra medarbetare Lasse & Lunkan medverkar för femte året i rad i tv-teamet för produktionen av Fuskbyggarna. Första säsongen hade premiär den 1 mars 2010. 

I tv-serien möter vi familjer som drabbats av misslyckande husbyggen och renoveringar. Familjerna får i programmet hjälp av bland annat BTH Bygg att reparera sina hem.

BTH samlar alla delar av bolaget under ett och samma tak när vi flyttar till större lokaler Solna. Företaget medverkar i en fjärde tv-serie, i och med BTH Byggs engagemang i årets säsong av Sofias Änglar. Fyra av våra duktiga snickare tillsammans med programledare Sofia, Johnny och Mattias hjälper familjer som hamnat i svåra situationer i livet.

BTH Bygg firar 25 år!

Med en lång historia, en stark företagskultur och ett modernt tankesätt med ständiga förbättringar som ett ledord, expanderar BTH Bygg och satsar på stark tillväxt fram till år 2020.

Årsredovisningar

20172016
20152014
2013 
  
  
  

En tillbakablick!

Sedan BTH Bygg bildades har bolaget vuxit kontinuerligt antingen i omsättning eller i antal anställda.

Resultatet har sakta med säkert blivit bättre och bättre. Bolaget har successivt vuxit sig större och större. Vårt mål är att fortsätta vår expansion.

 

Ägare och styrelse

Namnlöst-1 kopiera 

Dotterbolag till Unikaboxen

BTH Bygg AB är ett helägt dotterbolag till Unikaboxen AB (556320-8452). 

Ägarna till moderbolaget  Unikaboxen AB är Richard Lindström och Roger Norberg, tillika grundare av BTH Bygg AB.

Styrelse

Richard Lindström  Ordinarie ledamot.  född 1949, ledamot sedan 1992

Roger Norberg Ordinarie ledamot,  född 1950, ledamot sedan 1992

Claes Holmberg Ordinarie ledamot, född 1958, ledamot sedan 2018

 

BF9K

BTH Bygg AB certifierades år 2003 enligt Stockholms Byggmästareförening kvalitetssystem BF9K.

Systemet omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är framtaget av Stockholms Byggmästareförening i syfte att förbättra och utveckla byggbranschens kvalitet.

Vårt KMA-system är anpassat efter vår verksamhet och våra kunders behov. Systemet utvecklas kontinuerligt i syfte att uppnå en ständig förbättring. Som ett led i detta genomgår systemet årliga revisioner och utvärderingar.

Hållbarhet

SONY DSC

SONY DSC

Nästa generation är här. Den kommer att följas av fler. Vi känner ansvar för dessa. Det gränslösa miljöarbetet är därför viktigt. Vi är dock bara en liten del av den totala byggprocessen, men vi försöker ta vår del av ansvaret i smått och stort genom årligt mätbara mål. Det finns tydliga krav och rutiner för miljöarbetet i våra projekt. Vi strävar ständigt efter en bättre resurshushållning. Även små steg är framsteg. Det är viktigt att ta ställning!

Hållbarhetsrapport

En hållbarhetsrapport är en årliga rapportering av hur ansvar för etik, miljö och sociala frågor omsätts i affärsverksamheten. Denna hållbarhetsrapport avser kalenderåret 2017 och beskriver våra fokusområden. 

Hållbarhetsrapport BTH Bygg AB_2017.

 

 

Vi stödjer

Vi ser det som vårt ansvar att ge tillbaka till det samhälle vi är verksamma i. Detta gör vi genom aktivt stöd till följande föreningar och organisationer: